2ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Ενοτητα 1: Θεωρητικο Υποβαθρο

Στόχοι

Η ενότητα στοχεύει να:

  • Βοηθήστε τους εκπαιδευτές ενήλικων μαθητών ψηφιακών δεξιοτήτων να κατανοήσουν τις εξελίξεις των τελευταίων ετών σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τη μάθηση των ηλικιωμένων ενηλίκων
  • Κατανοήστε τα εμπόδια στη μάθηση σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και τα κίνητρα για μάθηση στη μετέπειτα ζωή.
  • Μάθετε πώς να ξεπερνάτε τα εμπόδια και να βελτιώνετε τα κίνητρα σας.
  • Κατανοήστε τη διαδικασία μάθησης των ηλικιωμένων για την απόκτηση ψηφιακού γραμματισμού.
  • Μάθετε πώς να προωθήσετε την ψηφιακή εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιωμένων
  • Παροχή διδακτικών παραδειγμάτων για τη διδασκαλία των ηλικιωμένων πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαγενεακές πτυχές της μάθησης

Μαθησιακά αποτελέσματα

  • Βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων εκπαιδευτών/διαμορφωτών να κατανοούν και να ξεπερνούν τα προβλήματα της εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε μεγαλύτερη ηλικία.
  • Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να παρακινήσουν τους ηλικιωμένους να μάθουν ψηφιακές δεξιότητες και θα γνωρίζουν τις καλύτερες πρακτικές για τη διευκόλυνση της μάθησής τους.
  • Οι εκπαιδευτές θα είναι ενήμεροι και ικανοί να διαχειρίζονται τις διαγενεακές πτυχές κατά  τη διαδικασία κατάρτισης.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Δραστηριότητες ενότητας