Ενίσχυση των ικανοτήτων
για την προώθηση της ενεργού
γήρανσης μέσω ενός εργαλείου
κοινωνικής συμμετοχής
e-tool

Σχετικά με το έργο

Το ευρωπαϊκό έργο e-Active επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχος του είναι να βελτιώσει την ενεργό γήρανση και την κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων ανθρώπων μέσω διδακτικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό εργαλείο. Επιπλέον, αντιμετωπίζει την προτεραιότητά του να αντιμετωπιστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής επιδεξιότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας".

Η ομάδα
στόχος

Ηλικιωμένα άτομα

Επαγγελματίες που εργάζονται με ηλικιωμένα άτομα

Στόχοι

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εργαλείου eActive με δραστηριότητες διδασκαλίας θα προωθήσει την κοινωνική συμμετοχή και την υγιή και ενεργό γήρανση των ηλικιωμένων.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες eActive περιλαμβάνουν:
 
- Η ανάπτυξη ενός συνδιαμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες που εργάζονται με ηλικιωμένους με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι επαγγελματίες και οι ηλικιωμένοι (η διαδικασία θα βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών) για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και την παρακίνηση των ηλικιωμένων να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.
 
- Η ανάπτυξη μιας έκθεσης σχετικά με τις ανάγκες των ηλικιωμένων και ένα συνδιαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών για το περιεχόμενο της κατάρτισης.
 
- Η δημιουργία ενός συνόλου δραστηριοτήτων με τις οποίες οι ηλικιωμένοι μπορούν να ασχοληθούν χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο ενθαρρύνει τη ψηφιακή μόρφωση, την ενεργό γήρανση, την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή και τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
 
- Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για την προώθηση της ενεργού γήρανσης ως βασικό εργαλείο για τους επαγγελματίες και τους ηλικιωμένους.