2-ри резултат
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Модул 1: Теоретична Основа

Цели

Модулът цели да:

Подпомогне обучителите на възрастни в дигитални умения, да разберат развитието в областта на дигиталните умения и ученето на хора в напреднала възраст през последните години

Да бъдат разбрани бариерите пред ученето в този контекст, както и мотивацията за учене в по-късен етап от живота.

Да се научат обучителите как се преодоляват тези бариери и да се подобри мотивацията

Да помогне в разбирането на учебния процес при възрастните хора за придобиване на дигитална грамотност

Да помогне за насърчаване на дигиталното обучение сред възрастните хора

Да осигури дидактически примери за обучение на възрастни как да използват технологиите
7. Да повиши осведоменос

Резултати от ученето

Подобряване на компетентността на участващите обучители/фасилитатори за разбиране и преодоляване на проблемите при усвояването на дигитални умения на хора в понапреднала възраст

Обучителите ще могат да мотивират възрастните да усвояват дигитални умения и ще знаят най-добрите практики за улесняване на обучението им

Обучаващите ще са наясно и ще могат да управлява междупоколенческите аспекти на процеса на обучение

Теоретична основа

Дейности по модула