Партньори

Университет Валенсия, Polibienestar

Валенсия, Испания

POLIBIENESTAR, Изследователски институт за политика на социалното благосъстояние, е част от Университет Валенсия. Добре известен в международен план, неговите основни изследователски области са иновациите в социалните технологии, техническите консултации и обучение в областта на социалната политика.
В продължение на двадесет години той извършва както основни, така и приложни изследвания върху икономическите, социалните, политическите и техническите аспекти на устойчивостта на системите за социално подпомагане. Консултира както администрацията, така и частни компании относно планирането, проектирането и прилагането на социално благосъстояние и устойчиви ресурси и политики.

Сдружение Поколения

София, България

Сдружение Поколения е организация за обучение на възрастни, основно хора на възраст 55+ чрез изграждане на социални връзки и прилагане на интергенеративни практики, застъпване на разнообразни теми, свързани със застаряващата работна сила - разработване и реализиране на обучения за меки умения, вкл. управление на разнообразието, подобряване на баланса между професионалния и личния живот и съвместимост на работата с отговорностите за полагане на грижи. Опитваме се да подпомогнем процеса на управление на различията в светлината на демографските промени.

Фондация Parasol

Познан, Полша

Parasol е образователна институция, която работи предимно с възрастни хора, но също така с безработни, младежи, хора в риск от социално изключване. Основната цел на фондация Parasol е да предостави на възрастните хора, безработните и младежите различни образователни предизвикателства и възможности и да насърчи тези групи да участват в образователни проекти, които подкрепят личностното развитие.Основната ни дейност е езиково обучение, провеждаме езикови курсове (английски, немски) за различни групи обучаеми.
 
Parasol организира много дейност и за възрастни хора от езикови и ИКТ курсове до семинари за четене на книги, филмови фестивали, пешеходни обиколки и дискусионни срещи, за да включи възможно най-много възрастни хора и да им помогне да бъдат активни.

Social IT Software & Consulting

Тренто, Италия

Social IT е малка фирма за разгръщане и въвеждане на иновативни ИКТ решения за управление на социални и здравни услуги. Функционалностите на нашите решения включват управление на клиничните и оценъчните данни, както и управление на обслужващия персонал от административна гледна точка.
Нашата мисия е да помогнем на клиенти ни да получат най-високи нива на ефективност и ефикасност в процеса на предоставяне на грижи, в качеството си на ценен партньор в сектора на здравеопазването с интегрирани и най съвременни IT решения. Social IT има млад и динамичен сектор за изследвания и иновации, който продължава да развива експертен опит чрез участие в няколко проекта, както на национално, така и на международно ниво (E+, H2020).

Institute of Entrepreneurship Development

Лариса, Гърция

Institute of Entrepreneurship Development (iED) е гръцка организация с нестопанска цел, ангажирана с насърчаването на иновациите и укрепването на предприемаческия дух. Създаден през 2005 г., iED е сертифициран водещ център за върхови постижения в европейското предприемачество и бързо развиващ се център за дигитални иновации, регистриран като член на каталога на Европейската комисия на DIH, който признава предприемачеството като решаващ фактор за бъдещето на устойчивото развитие и сближаване на обществата. Провежда изследвания и предлага иновативни решения, които улесняват растежа на предприемачеството и насърчават заетостта.

Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani

Тревизо, Италия

И.С.Р.А.А. е италиански публичен доставчик на грижи за възрастни хора със седалище в Тревизо, чиято цел е да насърчава най-високо качество на грижите и качеството на живот на възрастните хора, живеещи в частни домове, в старчески домове, центрове за ежедневни грижи или интелигентни места за съвместно настаняване. ISRAA подкрепя среда, благоприятна за възрастта, и лица, които се грижат за възрастни хора, като предоставя иновативни знания и грижи за запазване на независимия живот възможно най-дълго. Институтът предоставя също така персонализирани консултации, обучение, подкрепа и емоционално облекчение на неформални лица, които се грижат за възрастни хора, страдащи от деменция, благодарение на специализиран Специализиран център за деменция. Чрез своя отдел за иновации и развитие, ISRAA разработва проекти, финансирани от ЕС, национално и регионално, които често се изпълняват в тясно сътрудничество с Община Тревизо и местното национално здравеопазване, наред с много други заинтересовани страни.