2ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Μοναδα 5: Πώς Να Χρησιμοποιείτε Τις Βασικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στόχοι

Η ενότητα στοχεύει:      

  • Βοήθεια για την έναρξη και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών
  • Βοήθεια για την έναρξη και τη χρήση της ηλεκτρονικής διαχείρισης
  • Βοήθεια για την έναρξη και τη χρήση εφαρμογών υγείας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν:     

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις τραπεζικές υπηρεσίες

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή διαχείριση

Πώς να χρησιμοποιείτε εφαρμογές υγείας

Θεωρητικό υπόβαθρο

Δραστηριότητες ενότητας